Đọc tin XML đơn giản 01 từ ngân hàng

//đọc tin XML đơn giản 01
// thay $url bằng trang web của bạn cần đọc

<?php
$url = "https://portal.vietcombank.com.vn/Usercontrols/TVPortal.TyGia/pXML.aspx?b=68";

$xml = simplexml_load_file($url);
print_r($xml);
?>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.