Tag Archives: Bất động sản

Bất động sản 房地产

TT Vietnamese Chinese PinYin Han-Viet 1 CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN 房地产公司 Fángdìchǎn gōngsī Phòng địa sản công ty 2 I Mua bán bất động sản 房地产买卖 fángdìchǎn mǎimài Phòng địa sản mãi mại 3 Bán ra 出售 chūshòu Xuất thụ 4 Hợp đồng (khế ước) 契约 qìyuē Khế ước 5 Gia hạn khế ước […]