Tag Archives: Bến xe

Bến xe 汽车站

TT Vietnamese Hán-Việt Chinese Pinyin 1 Bến xe Khí xa trạm 汽车站 Qìchē zhàn 2 Công ty giao thông công cộng Công giao công ty 公交公司 gōngjiāo gōngsī 3 Giao thông công cộng Công cộng giao thông 公共交通 gōnggòng jiāotōng 4 Đội xe buýt Công giao xa đội 公交车队 gōngjiāo chē duì 5 Tuyến xe […]