Tag Archives: Bệnh viện

Chuyên ngành Bệnh viện 医院

TT Vietnamese Chinese Pinyin Hán-Việt 1 Bệnh viện 医院 Yīyuàn Y viện 2 Nhân viên của ngành 部门人员 bùmén rényuán Bộ môn nhân viên 3 Bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa 综合医院 zònghé yīyuàn Tống hợp y viện 4 Bệnh viện phụ sản 妇产医院 fù chǎn yīyuàn Phụ sản y viện 5 Bệnh […]