Nhật ký sinh viên

Thân thể ở trong lớp,
Tinh thần ở mobile.
Muốn không bị thi lại.

Đi điểm danh đầy đủ

This entry was posted in Tôi and tagged .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *