Monthly Archives: Tháng Chín 2011

Disconnected ! Tôi yêu tự do!

[audio:http://www.fileden.com/files/2010/5/22/2867006/Music/beats/ToZanarkand-NobuoUematsu.mp3|autostart=no|titles=To Zanarkand|artists=Nobuo Uematsu|width=100%|loop=yes|initialvolume=85] Đã lâu lắm rồi chẳng còn cafe, chém gió với các bạn nữ nữa. nhưng vẫn bị lôi kéo 🙁 Con gái có muôn hình vạn trạng. Đủ các tác phẩm. Sáng ra mở điện thoại ra đọc: