Monthly Archives: Tháng Tư 2017

7 Thói quen để thành đạt

7 Thói Quen Hiệu Quả (tiếng Anh: The 7 Habits of Highly Effective People) là một cuốn sách về kinh doanh và tâm lý (self-help) của Stephen R. Covey, phát hành đầu tiên năm 1989. Covey trình bày một cách tiếp cận để hiệu quả trong việc thực hiện mục tiêu bằng cách sắp xếp […]

Cửa hàng bách hóa 白花店

Tiếng trung chuyên ngành đồ dùng thường ngày trong cửa hàng bách hóa dành cho các bạn làm trong siêu thị, cửa hàng. Trong này cung cấp những thuật ngữ thường dùng hàng ngày nên thực sự rất cần thiết cho những bạn nào mới học tiếng trung.

Bất động sản 房地产

TT Vietnamese Chinese PinYin Han-Viet 1 CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN 房地产公司 Fángdìchǎn gōngsī Phòng địa sản công ty 2 I Mua bán bất động sản 房地产买卖 fángdìchǎn mǎimài Phòng địa sản mãi mại 3 Bán ra 出售 chūshòu Xuất thụ 4 Hợp đồng (khế ước) 契约 qìyuē Khế ước 5 Gia hạn khế ước […]

Bảo hiểm 保险

TT Vietnamese Chinese PinYin Han-Viet 1 CÔNG TY BẢO HIỂM 保险公司 Bǎoxiǎn gōngsī bảo hiểm công ti 2 ILoại hình bảo hiểm 保险类别 bǎoxiǎn lèibié bảo hiểm loại biệt 3 Bảo hiểm tài sản cá nhân 个人财产保险 gèrén cáichǎn bǎoxiǎn cá nhân tài sản bảo hiểm 4 Bảo hiểm sức khỏe 健康保险 jiànkāng bǎoxiǎn kiện […]