40 ngày để có tình cảm vững bền – (Ngày 29) Động lực của tình yêu

Before you see your spouse again today, pray for them by name and for their needs. Whether it comes easy for you or not, say “I love you,” then express love to them in some tangible way. Go to God in prayer again, thanking Him for giving you the privilege of loving this one special person—unconditionally, the way He loves both of you.

Thử thách của ngày hôm nay

Trước khi bạn gặp gỡ người bạn đời của bạn ngày hôm nay, hãy cầu nguyện bằng tên và cho những nan đề của người ấy. Cho việc đó xảy ra dễ dàng với bạn hay không, hãy cứ nói “I love you”, sau đó thể hiện tình yêu với họ bằng một số cách cụ thể. Hãy nhờ cậy Chúa trong những lời cầu nguyện một lần nữa, hãy cảm ơn Ngài vì đã cho bạn những đặc quyền tình yêu với một người đặc biệt này, một cách vô điều kiện, cái cách mà Ngài dánh tình yêu thương cho cả hai bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.