Công cụ tính lãi suất ngân hàng tự chế :)

Cái code này mình viết lâu lắm rồi, nhưng bị mất nên hôm nay ngồi nghịch lại một chút, Cả năm oy không đụng đến code. Xém chút xíu thì quên hết.

Đây là form nhập dữ liệu của chương trình tính lãi suất ngân hàng

<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Untitled Document</title>
</head>

<body>
<p>Chương trình tính lãi suất ngân hàng</p>
<form id="form1" name="form1" method="get" action="do-tinh-lai-suat.php">
 <table width="274" border="1">
  <tbody>
   <tr>
    <td width="114">Số tiền cần gửi:</td>
    <td width="144"><input name="tien_Gui" type="number" id="tien_Gui" value="1000000"></td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Lãi suất
    <label for="textfield4">:</label></td>
    <td><input name="lai_Suat" type="number" id="lai_Suat" value="7"></td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Số tháng
    <label for="textfield5"></label></td>
    <td><input name="so_Thang" type="number" id="so_Thang" value="1"></td>
   </tr>
   <tr>
    <td>&nbsp;</td>
    <td><input type="submit" name="submit" id="submit" value="Tính"> </td>
   </tr>
  </tbody>
 </table>
</form>
<p>&nbsp;</p>
</body>
</html>

Đoạn mã dưới này là công thức tính, Mình quên mất cái hàm xử lý cho số tiền nó hiện ra kiểu 1.000.000 oy 🙁

<?php
//Banking 1.1 by Vu Thanh Luan
//2014 August 20
// Công thức :Tiền lãi = Tổng tiền gửi x lãi suất/360 ngày x số ngày thực gửi ghi trên sổ

 		//Khai báo biến
		$tien_Gui= $_GET["tien_Gui"];
		$lai_Suat= $_GET["lai_Suat"];
		$so_Thang= $_GET["so_Thang"];

	$tien_Lai= ($tien_Gui * ($lai_Suat/100)) /360 * ($so_Thang*30);

?>


Số tiền lãi của bạn là: <?php echo $tien_Lai; ?>

 

Demo ở đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.