Đoạn code php dò ip của người dùng

Đoạn code này mình viết sơ sài , mục đích là lấy ip public của mình, rồi sau 5s cho nó refresh để cập nhật liên tục.

áp dụng cho bạn nào muốn đổi ip trình duyệt liên tục mà sợ bị trùng ip cũ :)).

gõ vào đây để mở phần mềm http://vuthanhluan.com/lab/ip/

viết bởi vũ thành luân 01/06/2021

<?php
// ĐOẠN CODE LẤY IP CỦA MÁY BẠN
//whether ip is from share internet
if (!empty($_SERVER['HTTP_CLIENT_IP']))  
 {
  $ip_address = $_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'];
 }
//whether ip is from proxy
elseif (!empty($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'])) 
 {
  $ip_address = $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'];
 }
//whether ip is from remote address
else
 {
  $ip_address = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
 }
echo $ip_address;
?>

<! -- in IP ra Document Title cho dễ nhìn --> 
<title><?php echo $ip_address;
?></title>


<! -- Tự động refresh sau 5s 5000 --> 

<script type="text/javascript">
  function reFresh() {
   window.open(location.reload(true))
  }
  window.setInterval("reFresh()",5000);
</script>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.