ốm 2.0 đã khỏi 17-03-2011

Đã khỏi vào ngày 17-03-2011

Tình hình là lần ốm thứ 2 này khồng nặng lắm, do chủ động nghỉ ở nhà. Thực hiện chính sách sáng ngủ đến trưa, trưa ngủ đến tối. Tối ngủ đến sáng 😀

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.